Màster Interuniversitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (masterFUEGO)

Fitxa de la titulació

Nom

Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (masterFUEGO)

Crèdits ECTS

90

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Castellà

Places

25

Coordinació

Domingo Molina Terrén (Coordinador UdL) etsea.coordmfuego@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Presentació del Màster
Presentació del Màster
Presentació del Màster
Preinscripció i Matrícula Curs 2022-2023
Preinscripció i Matrícula Curs 2022-2023
Preinscripció i Matrícula Curs 2022-2023
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial

El màster interuniversitari en “INCENDIS FORESTALS, CIÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL”, (WILDLAND FIRE SCIENCE AND INTEGRATIVE MANAGEMENT MSc), es constitueix com a programa formatiu de postgrau de caràcter oficial, l'estructura organitzativa i acadèmica del qual responen al que recull el Reial decret 1393/2007 de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010 de 2 de juliol.

 

Logos MFuego