Màster Interuniversitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (masterFUEGO) - Inici a la UdL Curs 2022-23

Fitxa de la titulació

Nom

Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (masterFUEGO)

Crèdits ECTS

90

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Castellà

Places

40

Coordinació

Domingo Molina Terrén etsea.coordmfuego@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Informació Curs 2021-22
Informació Curs 2021-22
Informació Curs 2021-22
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial

El màster interuniversitari en “INCENDIS FORESTALS, CIÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL”, (WILDLAND FIRE SCIENCE AND INTEGRATIVE MANAGEMENT MSc), es constitueix com a programa formatiu de postgrau de caràcter oficial, l'estructura organitzativa i acadèmica del qual responen al que recull el Reial decret 1393/2007 de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010 de 2 de juliol.

El present Màster es desenvolupa a l'empara del conveni específic de col·laboració interuniversitària, formalitzat el 16 de desembre de 2011, entre la Universitat de Lleida (Coordinadora), la Universitat de Córdoba i la Universitat de León.

 

Logos MFuego